Доколку Аудитива нема претставништво во Вашето место, можете да видите во кои места повремено доаѓаат нашите колеги и да го пронајдете соодветното решение. За подетални информации за времето и местото на доаѓање како и за закажување на својот бесплатен термин јавете се на телефонскиот број кој Вам ви одговара.

 

место дата Телефон за информации и закажувања