СЛУШНИ АПАРАТИ ДАЛИ СЕ ВОДООТПОРНИ?

Термините "воденоотпорен" и "воденопропустлив" се во широка употреба и лесно се разбирливи. Секој производ со овие ознаки се смета за поквалитетен во однос на оној кој ги нема.

Дознајте повеке...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTICON OPN - РЕВОЛУЦИЈА НА ПАЗАРОТ ЗА СЛУШНИ АПАРАТИ

Втор дел од интервјуто со Thomasom Behrensom, шеф на одделот за аудиологија во Oticon

Дознајте повеке...